BENDROS ŽINIOS

iai: 127 mergaitės ir 136 berniukai. Dirba 41 darbuotojas: 23 pedagoginiai darbuotojai ir 18 aptarnaujančio personalo narių.

Trumpa įstaigos istorija

 

Kauno Suzukio pradinė mokykla įsteigta Kauno miesto mero 1991 m. liepos 17 dienos potvarkiu Nr. 1104. 2021 m gegužės 25d. Kauno miesto savivaldybės tarybos nutarimu Nr. T-203 mokyklos pavadinimas pakeistas į Kauno Suzuki progimnazija.

Padidėjus netradicinio ugdymo poreikiui Kauno mieste 2002 m. Kauno miesto savivaldybės Tarybos kultūros Švietimo komiteto nutarimu buvo leista suformuoti dvi priešmokyklines ir vieną pirmąją klasę, dirbančią pagal Suzuki metodą. 2005 m. sausio 26 dieną Kauno miesto savivaldybės Taryba nusprendė, kad nuo 2010-2011 mokslo metų „Vėtrungės“ pradinėje mokykloje bus vykdomas tik netradicinis formalusis ugdymas, paremtas Suzuki Talentų ugdymo koncepcija. Šiuo metu mokykloje veikia dvi priešmokyklinės ir vienuolika pradinių klasių, jos visos dirba Suzuki metodu.

Mokykla bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis: Europos Suzuki Asociacija, Lietuvos Suzuki Asociacija, J. Gruodžio konservatorija, Kauno Jėzuitų gimnazija, KTU gimnazija, J. Urbšio katalikiška vidurine mokykla, Kauno apskrities viešąja biblioteka, V. Kudirkos viešosios bibliotekos Vitebsko padaliniu, Kauno miesto vaikų darželiais.

Prie Suzuki metodo plėtros Lietuvoje daugiausiai prisideda mokykloje dirbantys mokytojai. Mokykloje veikia ankstyvojo muzikinio ugdymo grupės ir papildomi užsiėmimai jau mokyklą baigusiems mokiniams bei jų tėveliams, tad ugdymas nenutrūksta visą gyvenimą.

 

 

Vizija ir misija

Bendromis mokytojų ir šeimos narių pastangomis puoselėjami laimingi, kultūringi ir kūrybingi vaikai, kurių ugdymas grindžiamas humanistinėmis vertybėmis ir įsisąmoninta atsakomybe už asmeninį tobulėjimą. Nuoseklus šių vertybių diegimas ir perėmimas vėliau įtakotų ir tobulesnės visuomenės sklaidą.

Ugdyti mokyklos bendruomenės narius humanistiniu Suzuki metodu, persmelkiant juo visus mokyklos gyvenimo aspektus ir siekiant užtikrinti efektyviausius visų bendruomenės narių savirealizacijos rezultatus.

Veiklos principai

Kauno Suzuki progimnazijos veikla grindžiama šiomis vertybėmis ir principais:
bendravimas ir bendradarbiavimas įgyvendinant mokyklos strateginį planą;
nuolatinis vadovų ir mokytojų mokymasis bei kompetencijų vystymas;
pagarba, tolerancija, dėmesys švietimo paslaugų vartotojams;
konfidencialumas, tikslumas, sąžiningumas, nuoseklumas ir objektyvumas;
humaniškumas, demokratiškumas ir atsinaujinimas.

 

Įstaigos uždaviniai

 

Priešmokyklinio ugdymo uždavinys – remiantis Suzuki metodu ir ugdymo filosofija ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi pradinėje mokykloje;

Pagrindinio ugdymo uždavinys – remiantis Suzuki metodu ir ugdymo filosofija išugdyti sveiką, aktyvų, kultūringą, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, informacinių, pažintinių, veiklos gebėjimų bei vertybinių nuostatų pagrindus įgijusį vaiką, pasirengusį sėkmingai toliau mokytis .

  

 

 

 

 Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 

    

_____________________________ 

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio mokyklai

Kauno Suzuki progimnazija

Šiaurės pr.23, Kaunas

A.Stulginskio 61, Kaunas

Kodas 191824228

A.s. LT794010042500986335

Dėkojame!

FORMOS PAVYZDYS

_________________________________

Mokykla dalyvauja programose:

   VAISIŲ

   PIENO VAIKAMS
        

  _____________________________

 

 

Svetainė atnaujinta: 2024-05-01