Administracinė informacija

Vizija ir misija
Bendromis mokytojų ir šeimos narių pastangomis puoselėjami laimingi, kultūringi ir kūrybingi vaikai, kurių ugdymas grindžiamas humanistinėmis vertybėmis ir įsisąmoninta atsakomybe už asmeninį tobulėjimą. Nuoseklus šių vertybių diegimas ir perėmimas vėliau įtakotų ir tobulesnės visuomenės sklaidą.

Ugdyti mokyklos bendruomenės narius humanistiniu Suzuki metodu, persmelkiant juo visus mokyklos gyvenimo aspektus ir siekiant užtikrinti efektyviausius visų bendruomenės narių savirealizacijos rezultatus.

Veiklos principai

Kauno Suzukio pradinės mokyklos veikla grindžiama šiomis vertybėmis ir principais:

bendravimas ir bendradarbiavimas įgyvendinant mokyklos strateginį planą;

nuolatinis vadovų ir mokytojų mokymasis bei kompetencijų vystymas;

pagarba, tolerancija, dėmesys švietimo paslaugų vartotojams;

konfidencialumas, tikslumas, sąžiningumas, nuoseklumas ir objektyvumas;

humaniškumas, demokratiškumas ir atsinaujinimas.

 

Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai
1.Kauno Suzukio pradinės mokyklos veiklos nuostatai (galite susipažinti mokyklos informaciniame centre).
2.Mokyklos veiklos programa (galite susipažinti mokyklos informaciniame centre).
3.Mokyklos bendrieji ugdymo planai ( galite susipažinti mokyklos informaciniame centre).
4.Mokyklos tarybos protokolai (galite susipažinti mokyklos raštinėje).
5.Mokyklos metodinių grupių veiklos planai ir protokolai (galiete susipažinti raštinėje).

 

Šiuo metu Kauno Suzukio progimnazijoje vykdomi ilgalaikiai respublikinio masto projektai

ES pieno tiekimo mokykloms programa „Pienas vaikams“  - http://ec.europa.eu/agriculture/drinkitup/index_lt.htm

 

Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa -  http://www.zum.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/7562/

 

Tarptautinė programa „Zipio draugai“ - http://www.vaikolabui.lt/?page_id=10

 

Socialinių įgūdžių programa Antras žingsnis http://lt.pvc.lt

 

Mokyklos vykdomi projektai:

Ilgalaikis projektas „Kad mokykloje būtų jauku, puošiame mes ją kartu“

Ilgalaikis prevencinis projektas „ Gyvenkime saugiai ir sveikai“

Ilgalaikis projektas „ Šeima mano tvirtovė“

Ilgalaikis projektas „ Talento keliu“

 

 Mokyklos darbo taisykles galite paskaityti čia: